تولید کننده لوله و اتصالات PVC-u و پلی اتیلن

خط مشی کیفیت
شرکت توليدي لولـه گستر گلپايگـان ، توليد و تامين کننده انواع لوله هاي پليمري و اتصالات و تجهيزات جانبي مي باشد.
ما از بدو تاسيس شرکت ، خود و کليه مديران شرکت را نسبت به بهترين توليدات و خدمات طبق استاندارد هاي ملي ايران و در سطح بين المللي متعهد نموده و باور داريم که با تکيه بر مديريت منابع و حفظ و ارتقاء جايگاه مشتري و نهادينه نمودن آن در سازمان ، رمزحيات و بقاي خود را بدست آورده ايم .
ما توانسته ايم ضمن استقرار سيستم مديريت كيفيت براساس استاندارد ISO 9001:2015 و اخذ ۸ استاندارد ملي ،گواهينامه ISO/IEC 17025 در حوزه خدمات آزمايشگاهي و گواهينامه فني از مرکز تحقيقات ، گامي ديگر در جهت جلب رضايت و اطمينان خاطر مصرف کنندگان گرامي برداريم.
لذا در راستاي تحقق هر چه بهتر اين آرمان ها ، اهداف ذيل را دنبال مي نمائيم :

۱) سود آوري از طريق توسعه بازار ، خدمات بيشتر و بهتر جهت جلب رضايت مشتريان و توسعه بخش صادرات
۲) اهتمام به ارتقاء مستمر کيفيت محصولات به کمک دانش فني و تکنولوژي روز دنيا
۳) آموزش محوري و ارتقاء سطح دانش نيروي انساني و پرورش کارآمدترين نيروها
۴) افزايش بهينه منابع از طريق مديريت مصرف ، بهبود توليد و کاهش ضايعات
۵) بکارگيري تفکر مبتني بر ريسک در طراحي و پياده سازي فرآيندهاي سيستم مديريت کيفيت

اينجانب مديرعامل شركت به منظور نيل به اهداف فوق و اطمينان از حسن اجراي خط مشي كيفيت سازمان ، متعهد مي گردم ضمن نظارت بر عملكرد پرسنل سازمان ، با انجام اقدامات لازم در جهت بهبود مداوم اثربخشي و عملكرد سيستم مديريت كيفيت گام برداشته تا بدين وسيله بستر مناسب براي تحقق اهداف سازمان ، برآورده ساختن ، اجرا نمودن الزامات استاندارد ISO 9001:2015 ، الزامات قانوني و مربوط به سازمان را فراهم آورم .
لذا ضمن تعيين يك نفر از مديران شرکت ، به عنوان نمايندة مديريت در امر كيفيت ، از كلية مديران وكاركنان محترم سازمان انتظار دارم تا مندرجات نظامنامه و ساير مستندات سيستم مديريت كيفيت را مدنظر قرار داده و با آگاهي و رعايت موارد مربوط به حيطة كاري خود، نهايت تلاش و همکاري لازم را در جهت نيل به اهداف تعيين شده ، داشته باشند.