تولید کننده لوله و اتصالات PVC-u و پلی اتیلن

توضیحات کامل
مشخصات
سری های لوله
SDR 9
S 4
SDR 9
S 4
SDR 9
S 4
SDR 11
S 5
SDR 11
S 5
SDR 11
S 5
SDR 13.6
S 6.3
SDR 13.6
S 6.3
SDR 13.6
S 6.3
SDR 17
S 8
SDR 17
S 8
SDR 17
S 8
SDR 21
S 10
SDR 21
S 10
SDR 21
S 10
SDR 26
S 12.5
SDR 26
S 12.5
SDR 26
S 12.5
رده فشاری،PN بر حسب bar
PE 32PN 6PN 6PN 6PN 5PN 5PN 5PN 4PN 4PN 4PN 3.2PN 3.2PN 3.2PN 2.5PN 2.5PN 2.5-------------------------------
PE 40PN 8PN 8PN 8PN 6PN 6PN 6PN 5PN 5PN 5PN 4PN 4PN 4PN 3.2PN 3.2PN 3.2PN 2.5PN 2.5PN 2.5
ضخامت دیواره
اندازه اسمیeminemaxMass
In
g
eminemaxMass
In
g
eminemaxMass
In
g
eminemaxMass
In
g
eminemaxMass
In
g
eminemaxMass
In
g
121.41.7461.11.437-------------------------------------------------------------
161.82.1801.51.8681.21.55511.347------------------------------
202.32.71271.92.31071.51.8871.21.57011.359---------------
252.83.21952.32.7631.92.31371.51.81101.21.58911.375
3.23.64.13212.93.32642.42.82231.92.21701.61.91521.31.6125